O MNIE OFERTA OPINIE PROJEKTY MEDIA BLOG KONTAKT SKLEP
REGULAMIN

REGULAMIN
§ 1
Definicje


Terminy użyte w treści Regulaminu oznaczają:    
1.    Usługodawca – Monika Dudek-Palaczyk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Poradnia dietetyczna Simply Diet Plan mgr Monika Dudek-Palaczyk z siedzibą przy ul. Legii Wrzesińskiej, nr 20, 62-300 Września wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nadanych numerach   NIP 7891766781 i REGON  3677291712; 
2.    Usługobiorca – każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę.
3.    Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Usługobiorcą, o treści ustalonej Regulaminem;
4.    Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.simplydietplan.com, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Usługobiorcom ; 
5.    Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na żądanie Usługobiorcy przesyłanych i otrzymywanych za pomocą sieci Internet;
6.    Strony – Usługobiorca i Usługodawca.


§ 2
Postanowienia ogólne


1.    Właścicielem i administratorem serwisu jest Usługodawca. 
2.    Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez serwis świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Usługobiorców na podstawie wskazanych informacji, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3.    Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu;
4.    Materiały udostępniane Usługobiorcom oraz wygląd i treść Serwisu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów udostępnionych mu i przekazanych przez Usługobiorcę wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5.    Usługodawca w zakresie opracowanych planów żywieniowych udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Usługobiorcy.
6.    Podczas korzystania z serwisu Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa


§ 3
Warunki korzystania z Serwisu


1.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań technicznych: 
a.    zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
b.    minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli, 
2.    Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Usługobiorcę określonych regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
3.    Usługobiorca zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim.
5.    Usługi świadczone przez Serwis przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym oraz zarobkowym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.


§ 4
Warunki zawarcia umowy


1.    Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy, tylko zaproszenie do złożenie oferty Usługobiorcy.
2.    Zawarcie umowy następuje przez złożenie przez usługobiorcę zamówienia.
3.    Składanie zamówienia następuje poprzez:
a)    wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę w złożonej ofercie;
b)    dokonanie płatności za wybrane usługi przy pomocy serwisu rozliczeniowego PayU.
4.    W celu potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy identyfikator płatność i zamówienia. 
5.    Po dokonaniu płatności na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zostanie wysłany login i hasło umożliwiające dostęp do indywidulanego konta na stronie Serwisu;


§ 5
Zasady realizacji zamówienia


1.    Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni roboczych od dnia zalogowania się przez Usługobiorcę na indywidualne konto udostępnione w Serwisie i podania oraz uzupełnienia wymaganych danych i informacji niezbędnych do realizacji usługi.
2.    Usługobiorca zobowiązany jest zalogować się na indywidualne konto w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania login i hasła. Brak zalogowania się w powyższym terminie oznacza rezygnacje Usługobiorcy z realizacji zamówionej usługi. 
3.    Usługobiorca w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, traci możliwość korzystania z przydzielonego mu przez Serwis konta. Jednocześnie Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Usługobiorcy w terminie do 5 dni roboczych dokonaną przez niego płatność za wybraną usługę. 
4.    Usługobiorca oświadcza, iż przyjął do wiadomości oraz rozumie, że: 
a)    do prawidłowego wykonania usługi niezbędne jest należyte współdziałanie Usługobiorcy polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji;
b)    stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Usługobiorca oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach serwisu ditety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia Usługobiorcy zgodnie z wybranym rodzajem diety;
5.    Wszelkie konsultacje Usługobiorcy z Usługodawcą w zakresie realizacji usługi odbywać się będą poprzez wysyłanie wiadomości za pośrednictwem udostępnionemu przez Serwis Usługobiorcy przez specjalnego profilu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy w dowolnym dla niego czasie – 1 raz w tygodniu. 

§6
Odstąpienie od umowy


1.    Na podstawie art. 38 pkt 3) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Usługobiorcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż przedmiotem jej świadczenia jest indywidualna konsultacja i/lub produkt w postaci planu żywieniowego opracowanego ściśle według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2.    Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku uznania, iż realizacja usługi jest niemożliwa ze względu na istnienie po stronie Usługobiorcy przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. W takim przypadku Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Usługobiorcy w terminie do 5 dni roboczych dokonaną przez niego płatność za wybraną usługę. 

§7
Reklamacje


1.    Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
a)    pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Usługodawcy;
b)    skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres e-mail Usługodawcy opublikowany serwisie.
2.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3.    Usługobiorca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. 


§ 8
Ochrona danych osobowych


1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Klientów jest Monika Dudek-Palaczyk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Poradnia dietetyczna Simply Diet Plan mgr Monika Dudek-Palaczyk z siedzibą przy ul. Legii Wrzesińskiej, nr 20, 62-300 Września wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nadanych numerach   NIP 7891766781 i REGON  367729171.
2.    Składając zamówienie w Serwisie, Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Serwis. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4.    W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu informowania Usługobiorcę o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie.
5.    Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 
6.    Baza danych Usługobiorców została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
7.    Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy.


§ 9
Postanowienia końcowe


1.    Usługobiorca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę;
2.    Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Stronami.
3.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
4.    Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.simplydietplan.com. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Serwis to: 
a)    Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b)    Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www. simplydietplan.com 
c)    Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
5.    Usługobiorca ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli Usługobiorca nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
7.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
8.    Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Usługobiorca może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
9.    Spory nierozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.
10.    Regulamin obowiązuje od 4 września  2017 roku do odwołania.
11.    Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.simplydietplan.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.